MANDALA Slovakia a.s.
sídlo: Czauczika 2, LEVOČA 054 01
poštový kontakt: PO BOX 4, SPIŠSKÝ HRHOV 053 02
Subjekt zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 25.04.2014
IČO: 47 673 729
DIČ: 2024085305
Číslo účtu pre platbu realizovanú v Českej republike v českých korunách CZK: /Fio banka/ 2400858822/2010

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.
Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
Objednaním Mandál, alebo Čarokruhov dáva zákazník súhlas s týmito (VOP) – všeobecné obchodné podmienky.

Objednávanie tovaru

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.
Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR.
Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo.
Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.
Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.
Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 15,00 €. V prípade neuhradenia tejto sumy si vyhradzuje právo
zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na našich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov.
V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Prevádzkovateľ obchodu nie je platcom DPH.

Dodacia lehota a cena doručenia – mandaly

Mandaly na objednávke kupujúceho nie sú spravidla na sklade (okrem darčekovej poukážky a mandál, ktoré su už zhotovené), kedže sa zhotovujú špeciálne pre kupujúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu tovar do 6 týždňov ( čarokruhy a rozmery mandál : 25x25cm, 40x40cm, 50x50cm a 60x60cm) a do 7 týždňov (rozmery mandál 80x80cm a 102x102cm) od objednania alebo podľa vzájomnej dohody môže byť lehota aj dlhšia.
Pri kúpe darčekovej poukážky a mandál už zhotovených do 48 hodín od objednania (v pracovné dni).
Pri zakúpení Expresného dodania, predávajúci zašle kupujúcemu tovar do 3 týždňov (mandaly podľa dátumu narodenia – veľkosti 25x25cm, 40x40cm, 50x50cm a 60x60cm)  a do 4 týždňov (mandaly podľa dátumu narodenia – veľkosti 80x80cm a 102x102cm) od objednania (v pracovné dni).
Na Slovensko a do Českej republiky je tovar zasielaný Zásielkovňou na Vami zvolenú pobočku a poštovné je zdarma. Do ostatných krajín, kde mandaly zasielame je paušálna cena 18€ a mandaly zasielame DPD kuriérom. Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte.

Dodacia lehota a cena doručenia – orgonitová kolekcia

Orgonitová kolekcia je spravidla skladom a dodacia doba je do 3 pracovných dní od objednania. Tovar je zasielaný Zásielkovňou na Vami zvolenú pobočku.
Na Slovensko je poštovné 1,80€ a do Českej republiky je poštovné 2,90€. Nad 66€ je poštovné zdarma. Do ostatných krajín, kde mandaly zasielame je paušálna cena 18€ a tovar zasielame DPD kuriérom.
Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte.

Zľavové kupóny

Na exkluzívnu orgonitovú kolekciu sa nevzťahujú zľavové kupóny.

Výmena tovaru

Objednanú mandalu, alebo orgonitovú kolekciu je možné vymeniť. Za prípadnú stratu kuriérom nenesie predávajúci zodpovednosť.

Reklamácie a záruka

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil
prípadné výrobné vady a poškodenia.
Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje kupujúceho, ktoré boli nutné k vyplneniu a realizácii objednávky. Osobné údaje predávajúceho nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona č. 428/2002 v znení neskorších predpisov.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Zákony a predpisy: Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na objednavky@mandala-fengshui.eu
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu,
dokladu o zaplatení a pod. na adresu predávajúceho.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale, vráti predávajúci
kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodržania lehoty dodania tovaru (4 týždne alebo dlhšia doba čakania dohodnutá obidvoma stranami), vráti predávajúci
kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za nedodaný tovar v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Možnosti platby

Platba kartou cez platobnú bránu Stripe

Bankový prevod – platba vopred prevodom na účet